Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

a

Stypendia

  /  Stypendia

Studenci Uczelni Metropolitalnej mogą otrzymać stypendium rektora o charakterze naukowym. Stypendium rektora przyznaje się do 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

 • uzyskał za ostatni semestr studiów średnią ocen na poziomie min. 4,4, lub
 • uzyskał za poprzedni semestr studiów osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie;
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • w semestrze zimowym – od 20 września do 31 października
 • w semestrze letnim – od 15 lutego do 31 marca

Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w formie papierowej w Dziekanacie Uczelni Metropolitalnej pok. 14, lub przesłać pocztą na adres: Uczelnia Metropolitalna   ul. Zygmunta Krasińskiego 2, 40-952 Katowice.

Stypendium rektora nie przysługuje:

 • studentowi w przypadku powtarzania semestru studiów oraz warunkowego zaliczenia semestru
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.

O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej – gwarancją otrzymania stypendium jest znalezienie się w grupie najlepszych studentów danego kierunku studiów.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w formie papierowej w Dziekanacie Uczelni Metropolitalnej pok. 14, lub przesłać pocztą na adres: Uczelnia Metropolitalna   ul. Zygmunta Krasińskiego 2, 40-952 Katowice.

Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie w sytuacji materialnej (zmiana pracy, uzyskanie pracy, utrata pracy, zmiana ilości członków w rodzinie) i rodzinnej mającej wpływ na wysokość dochodu w rodzinie. Jeżeli student nie zgłosi zmian mających wpływ na wysokość/prawo do świadczenia stypendium uznawane jest za nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.

 

Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • w semestrze zimowym – od 20 września do 31 października
 • w semestrze letnim – od 15 lutego do 31 marca

Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Wniosek może złożyć każdy student Uczelni Metropolitalnej, studiujący na studiach I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z orzeczoną niepełnosprawnością.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • w semestrze zimowym – od 20 września do 31 października
 • w semestrze letnim – od 15 lutego do 31 marca

Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.

 

Stypendium nie przysługuje:

 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.