Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

a

Dyplomowanie i składanie pracy w dziekanacie

  /  Dyplomowanie i składanie pracy w dziekanacie
k
1. Student, którego praca jest gotowa – wgrywa ją do Wirtualnej Uczelni wcześniej uzupełniając dane pracy. Praca musi być w formacie PDF. Jako załączniki do pracy należy wgrać również skan podpisanych oświadczeń oraz aktualna kartę tematu pracy (w załączniku).
2. Promotor uznając pracę jako wersję ostateczną- przekazuje ją do JSA i nadaje status- SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE.
3. Po weryfikacji pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym- za datę złożenia pracy dyplomowej uważa się datę wypełnienia i zatwierdzenia przez promotora karty oceny pracy w systemie Praca dyplomowa w Wirtualnej Uczelni. Promotor wypełnia druk recenzji i w momencie nadania statusu ZAOPIONIOWANA praca zostaje automatycznie przekazana do wskazanego Recenzenta pracy.
4. Praca dyplomowa powinna zostać zaakceptowana w terminie określonym harmonogramem roku akademickiego czyli odpowiednio 18.06.2024r.
5. W przypadku niezaliczenia przedmiotów lub nieukończenia pracy w terminie student dostarcza do dziekanatu Podanie o przedłużenie sesji do 30.09.2024r. lub o Przedłużenie terminu złożenia pracy na okres maksymalnie jednego semestru. Wzory podań zamieszczone są w załączniku.
6. Student nie składa pracy dyplomowej w dziekanacie w wersji papierowej – Pracownicy Dziekanatu nadają status DYPLOMANTA NA PODSTAWIE INFORMACJI Z SYSTEMU.
7. Promotor jest zobowiązany do weryfikacji formalnych aspektów złożonej pracy (strona tytułowa, oświadczenie autora), zgodnie z zasadami pisania prac określonymi w Procedurze dyplomowania Uczelni Metropolitalnej.
8. Recenzje Promotora i recenzenta pracy są uzupełniane w terminie- najpóźniej 7 dni przed datą zaplanowanego egzaminu dyplomowego.
9. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest rozliczenie zobowiązań z Biblioteką oraz Działem Rozliczeń. W momencie zaakceptowania pracy przez promotora dział rozliczeń i biblioteka dokonają na wniosek Dziekanatu weryfikacji, jeśli student nie będzie posiadał zaległości w systemie zostanie odznaczone, że jest rozliczony. Jeśli rozliczenie nie będzie mogło zostać zamknięte to odpowiednie działy poinformują studenta o posiadanych zaległościach i rozliczą go po uregulowaniu zaległości/zwrocie książek.
10. Student z zatwierdzoną pracą dyplomową oraz rozliczeniem biblioteki oraz działu rozliczeń może przystąpić do zaplanowanego egzaminu dyplomowego.
11. Praca dyplomowa, recenzje, karta tematu pracy oraz oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy nie wymagają wydruku i złożenia. Pozostają w archiwum systemu oraz Repozytorium Prac Dyplomowych jako dokumenty elektroniczne.
12. Termin obrony będzie widoczny w Wirtualnej Uczelni.
13. Obrony będą odbywały się online- link do pokoju wysyłany jest dzień przed egzaminem dyplomowym.